top of page

Meet Profesor John

John Yerkovich

Jiu Jitsu Coach

A Southern California native, husband, and father to 3 beautiful girls, John has been training martial arts for 20 years.  John is a black belt in Brazilian jiu-jitsu. His daughter also attend HHH and he is a proud member of the community.

bottom of page